אבני דרך

1992 שותפות גבעות עולם מקבלת מהממונה על ענייני הנפט היתר מוקדם לביצוע פעולות חיפוש נפט במרכז הארץ.

1993 השותפות מנפיקה לציבור יחידות השתתפות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

1994 מגד 2 – קידוח חיפוש הנפט הראשון של השותפות נקדח לעומק של 5,200 מ', ובמהלך המבחנים בו מופק נפט. לפרטים נוספים ראו סעיף 12.9.1 בתשקיף מיום 19.5.2009.

1998 מבחני הפקה נוספים נערכים במגד 2, ומופק נפט במהלך המבחנים. לפרטים נוספים ראו סעיף 12.9.1 בתשקיף מיום 19.5.2009.

2000 קידוח מגד 3 נקדח לעומק של 4,742 מ'. הלוגים שבוצעו בבאר אישרו המצאות נפט. לפרטים נוספים ראו סעיף 12.9.1 בתשקיף מיום 19.5.2009.

2003 קידוח מגד 4 נקדח לעומק של 4,919 מ' (בבאר בוצע לראשונה בישראל קידוח אופקי) במהלך מבחני ההפקה בבאר הופק נפט. לפרטים נוספים ראו סעיף 12.9.1 בתשקיף מיום 19.5.2009.

2004 בהתבסס על הנפט שהתגלה במגד 4, המשרד לתשתיות לאומיות, אנרגיה ומים מכריז על שדה מגד כתגלית, ומעניק לשותפות גבעות עולם חזקה להפקת נפט.

2006 שותפות גבעות עולם מקבלת ממשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים את רישיון מכבי לחיפוש נפט בחלקו הדרומי של שדה מגד.

2009 קידוח מגד 5 נקדח בחלקה הדרום מזרחי של החזקה לעומק של 4700 מ' ומתגלה במבחני ההפקה כבאר מסחרית.

2010 לאור הצלחת קידוח מגד 5, נערכות תוכניות פיתוח לשדה הנפט מגד כמו גם דו"ח הערכת עתודות נפט וגז.

2011 במגד 5 מתבצעים מבחני הפקה ארוכי טווח, במהלכם מופק ונמכר נפט בתהליך שנמשך עד היום.

2012 משרד התשתיות, האנרגיה והמים מאשר את תוכנית פיתוח שדה מגד, וכן את ביצועם של קידוחי מגד 6-14. בנוסף, מתקבלים האישורים הנדרשים מהרשויות השונות להתחיל בביצוע קידוחי מגד 7,6 ו – 8.

2013 מגד 6 נקדח לעומק של 4754 מ' ומתגלה בו נפט.

2014 באתר מגד 6 נערכים למבחני הפקה לבדיקת פוטנציאל הנפט שבבאר.

דילוג לתוכן