מידע צופה פני עתיד

אתר האינטרנט של שותפות גבעות עולם מכיל מידע על פעילות השותפות, תכניות העבודה וחזון השותפות לשנים הבאות, מועדים ולוחות זמנים לביצוע התכניות השונות, הסכומים שיידרשו להשלמתן ופרטים נוספים אחרים.

כל הנ"ל הנו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על סמך הערכות השותף הכללי ויועציו נכון למועד זה, כמו גם על תכניות שטרם קיבלו את כל האישורים הנדרשים.

הערכות אלו יכולות גם שלא להתממש או להתממש בדרך אחרת בשל עיכובים בלתי צפויים, כגון עיכוב בקבלת כל האישורים הנדרשים, מידע חדש שיתקבל מניתוח המידע שנמצא בקידוחים כתוצאה מביצועים בפועל ו/או כתוצאה ממכלול גורמים תפעוליים, לוגיסטים ואחרים.

יודגש כי על באר מגד 6 חלות מגבלות הדיווח החלות על באר במהלך קידוח עפ"י התוספת ה-11 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) התש"ל -1970. תיאור הפעולות שנעשו בבאר מגד 6 נועד לצורכי המחשה בלבד.

ציבור בעלי היחידות מופנה לתיאור המלא בהתאם לתקנות הדיווח המופיע בסעיף 9 בדוח השנתי מיום ה-31.3.2014 ולדיווחים השוטפים של השותפות באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב.

דילוג לתוכן