מצגת מאסיפת משקיעים יוני 2023

מצגת כנס משקיעים

מגד-6 מעקף-5 ערוץ-1

 •  
 • העדכון המובא במצגת זו ניתן במועד אחר מהקבוע לגבי דיווחים במהלך קידוח כפי שנקבע בתוספת האחת עשרה לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "התוספת האחת עשרה"). הדיווח ניתן במועד זה כדי להביא בפני בעלי היחידות ובעלי כתבי האופציה עדכון על פעילות ערוץ הקידוח שנעשתה במגד 6 והתוכניות להמשך.
 • מובהר כי האמור במצגת זו והתרשימים לגבי קריאות הגז, התפרשות וכמות השברים הטבעיים, תוצאות הלוגים, המידע הגיאולוגי וכו' ניתן כדי להמחיש בפני בעלי היחידות את מצב השכבות בבאר כפי שהוא ידוע לשותפות על סמך המידע שנצבר ועל כך שערוץ הקידוח שבוצע הגיע לסף השכבות היותר סדוקות בבאר. אין במידע זה בכדי להוות אינדיקציות לכמות הנפט ולקצבי ההפקה הצפויים. השותפות תפרסם דיווח על תוצאות מבחני ההפקה לאחר ביצועם בהתאם לתוספת האחת עשרה.
 • בהתאם לסעיף 14 (ב) לתוספת האחת עשרה על השותפות להבהיר בדו"ח את הנקודות הבאות:
 • הגורמים בתאגיד שאישרו את פרסום הדוח הינם מנכ"ל השותפות ויו"ר הדירקטוריון.
 • כאמור לעיל הדיווח במועד שלא נדרש בתוספת האחת עשרה נעשה על מנת ליתן מידע עדכני לבעלי היחידות וכתבי האופציה על הליך ביצוע ערוץ הקידוח והתוכניות להמשך והשותפות סבורה שפרסום המידע הינו מידע חשוב למשקיע סביר;
 • העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע הכלול בדוח הינם ניתוח הלוגים וקריאות הגז בבאר והערכות השותפות בהתבסס על ביצוע הפעולות בפועל. הבקרות שנקטה השותפות להבטחת נכונות המידע הינם הסתמכות על דוחות ניתוח הלוגים וקריאות הגז של יועצי השותפות ופעולות שבוצעו בפועל.
 •  
 • תוכן עניינים
 • הקדמה
 • גיאולוגיה של שדה מגד
 • מסקנות הלוגים ממעקף 4
 • הקידוח במאגר מגד – 6
 • סיכום גורמי התקלה
 • המלצות להמשך פעילות הקידוח
 • הכנת הבאר למבחני הפקה
 • תקציב ביצוע
 • במצגת זו יפורטו ההיבטים הבאים:
 • הפעולות והתוצאות שנעשו בבאר מגד 6 באמצעות חברת Halliburtonאשר הפעילה את מערכות ה- C.T וחברת AnTech אשר הפעילה את מכשירי הקדיחה וניהלה את הקידוח עצמו.
 • הסיבות לתקלה האחרונה.
 • מה נדרש להערכת יועצי השותפות כדי לקדוח ערוץ חדש בהצלחה.
 • הצגת העלויות.

 

 • בארות מגד 5 ומגד 6 על המעקפים השונים שבוצעו הינם עם קורלציה גבוהה מבחינת השכבות.
 • ישנם 4 סוגי שכבות עיקריים:
 • Limestone– ליימסטון – שכבה רכה מהדולומיט וסדוקה יותר.
 • Dolomite – דולומיט  – השכבה הקשה ביותר.
 • Shale– חרסית – שכבה בעייתית (אינה חזקה ופריכה מאוד).
 • Anhydrite – האנהדריט    – נחשבת שכבת איטום.
 • בעניין יציבות הבאר ישנם 3 אתגרים:
 • מניעת התנפחות והתפוררות של החרסית.
 • עמידות הבאר הפתוחה בלחצים התת קרקעיים.
 • איבוד סירקולציה.

 

 • עד לערוץ האחרון, הקידוח בוצע עם נוזלי קידוח על בסיס מים. התווספו לנוזלי הקידוח תוספים שונים על מנת להוסיף על משקל נוזלי הקידוח כדי למנוע התנפחות החרסית על מנת לשמור על יציבות הבאר וכדי לסתום את הסדקים במהלך הקידוח למניעת איבוד הסירקולציה.
 • ערוץ הקידוח האחרון בוצע עם נוזלי קידוח על בסיס נפט (סולר). הדבר שיפר את תהליך הקידוח וגרם לחרסיות פחות להתנפח. מבחינת איבוד הנוזלים, הקדיחה היתה בשיטת  Underbalanceולכן לא היו אבודים משמעותיים.
 • בוצעו לוגים של מעקף 4.
 • בוצע ניתוח מחודש עם תוכנות חדשות של Deep Image Logממגד 5.
 • נעשה מיפוי של הסדקים בשכבות השונות (מוצג תרשים בשקף הבא).
 • הסדקים הקטנים הם ברובם בזווית קרובה לאנכית. מנגד, הסדקים היותר  גדולים אשר זוהו מהניתוח המחודש של מגד 5, הם בזווית של 45 מעלות.
 • על פי האוריינטציה של הסדקים, הכיוון האופטימלי לקידוח הנו באזימוט 200-220 או באזור 40 מעלות.
 • ממצאים נוספים של גז בזמן הקידוח ניתן לראות בשקף נפרד.

 • לאחר פתיחת החלון עם מקדח מיוחד, תחילת הקדיחה נתקלה בקשיים ובוצעה ירידה עם מקדח MILL נוסף חדש על מנת לנקות שוב את החלון.
 • בוצעה קדיחה שהתקדמה בצורה טובה (כ- 240 מ'), ולאחר מכן הוחלף מקדח. בשלב זה ההתקדמות בקדיחה היתה איטית מאוד בשל קידוח בשכבת הדולומיט (אשר הנה שכבה קשה). קדחו בשכבה זו עוד 60 מטרים והעלו את המקדח תוך שהבחינו כי הוא נשחק. הוחלט להמתין כיומיים להגעת מקדח חדש חזק יותר.
 • כאשר נכנס המקדח החדש לעבודה, אובחן כי הוא עושה ויברציות ופגע בתקשורת של חלק מהכלים. למרות האמור, הוחלט להמשיך לקדוח עד יום ו' בשעות הבוקר. כאשר המקדח הועלה לפני השטח, אובחן כי שני cuttersשלו נשברו. עת חזרו לקדוח, הרכיבו מקדח משומש אחר שהיה באתר ובמקביל הוזמנו 2 מקדחים חדשים נוספים. המקדחים הגיעו לאחר כ- 10 ימים.
 • מבחינת יציבות וניקיון הבור, לאחר השבת הראשונה היה צורך לנקות כמה שעות את הבור גם בתוך הצנרת. בשבת השניה, בוצע ניקיון יסודי לפני העליה ולאחר שיצאו מהבור, הוסיפו לחץ על הבאר (לפצות על העדר לחץ המשאבות בזמן הקידוח), לאחר השבת, הבאר היתה נקיה וחזרו מייד להמשך קדיחה. גם בהפסקה הארוכה של כ 10 ימים בהמתנה למקדחים החדשים, הבאר הוסיפה לחץ מעצמה ולאחר שחזרו לקדוח הבאר היתה נקיה.
 • כאשר המקדחים הגיעו לאתר, חזרו להמשך קדיחה. המקדח החדש קדח טוב יותר אך יצר ויברציות חזקות ונותק הקשר עם הכלי של האוריינטציה. הצוות המשיך לקדוח בצורה הזו עוד כ- 30 מ' ולאחר מכן עלו לפני השטח לפני שבת על מנת להחליף למקדח שייצר פחות ויברציות ולחבר מחדש את התקשורת לציוד. בשלב זה נותרו כ- 120 מ' קדיחה מתוך 470 מ').
 • עת חזרו לקדוח עם המקדח החדש, היה צורך לנקות בתחתית הבאר ולאחר כ- 6 מ' של קדיחה חדשה ה- C.Tנתקע ולא התאפשרה סירקולציה. הצוות לבסוף הצליח להשיב את הסירקולציה ולהשתחרר.
 • לאחר דיון שהתקיים בין יועציה המקצועיים של השותפות, הוחלט לבצע ניקיון יסודי של כל הבור הפתוח פעמיים לפני שחוזרים לקדיחה. הניקיון התבצע באיטיות ולאחר דיון נוסף הוחלט לתת ניסיון אחרון עם תוספת לחץ מהמשאבה וממתקני ההפקה שעל פני השטח.
 • הניקיון היה סביר עד עומק של כ- 4480 מ', כאשר בעומק זה אובחן חוסר יציבות בבור הפתוח. הוחלט לעלות למעלה ולא להמשיך בקדיחה בשל הסיכון הגבוה של תקיעה מוחלטת. כאשר העלו את הציוד על פני השטח זיהו כי 5 מ' מתוך ציוד של 15 מ' נשברו ונשארו בתוך הבאר.

 

סיכום גורמי התקלה

 

 • משקל נוזל הקידוח יחד עם הלחץ מהמשאבות לא יצר לחץ הידרוסטטי מספק ליציבות הבור לאורך זמן.
 • המקדחים שהובאו לא היו חזקים מספיק לקדיחה בדולומיט הקשה וגרם לקדיחה איטית והמתנות ארוכות.

 

המלצות להמשך

 • שכירת שרותי חברה מומחית להנדסת מאגרים או מומחה בעל ניסיון רב במאגרי סידוק קרבונטיים, שיבחנו שוב את כל הממצאים וימליצו על דרך הקדיחה (משקל נוזלי הקידוח) וכן כיוון הקדיחה.
 • ההמלצה כעת ממהנדס המאגרים להעלות את המשקל הסגולי של נוזלי הקידוח (על בסיס נפט) כדי לגרום ללחץ הידרוסטטי רב יותר בבור הפתוח. (לא תהיה קדיחה בתת לחץ).
 • להזמין מראש מספר מקדחים מסוגים שונים (לשכבות קשות ומעורבות).

 • מיד לאחר הקידוח, התקנת צנרת של 2 7/8עד עומק 4350 מ'.
 • ביצוע ניקיון הבאר בעזרת CTגם עם חומצה.
 • ביצוע המרצה עם חומצה באזורי הסידוק.
 • מבחני הפקה.

 

מידע צופה פני עתיד

 

 • ההנחות המובאים לעיל להתפרשות הסדקים הטבעיים, קריאות הגז,  האפשרויות לביצוע ערוצי קידוח נוספים, התקציבים, לוחות הזמנים, שינוי המשקל הסגולי, קבלת חוו"ד נוספת וכו', מבוססים על ניתוח הלוגים וקריאות הגז בבאר ועל הערכות יועצי השותפות, על ביצוע הפעולות ללא תקלות או עיכובים בלתי צפויים, ועל הערכות והשערות שנתקבלו מיועצי השותפות שהינן מידע צופה פני עתיד. ההערכות וההשערות הנ"ל הינן בגדר הערכות והשערות מקצועיות שלגביהן לא קיימת כל וודאות והן עשויות להתעדכן בהמשך עם התקדמות הקידוחים ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי, לרבות כתוצאה מקשיים בהשגת המימון הנדרש, ממצאים שיתקבלו בהמשך האופרציה, מתקלות, עיכובים בלתי צפויים, מתנאים תפעוליים, תנאי שוק, תנאים רגולטורים ועוד.

תודה רבה

להלן קישור למצגת מאסיפת משקיעים שנערכה ב 5.6.2023

דילוג לתוכן