עדכונים

פרסום תשקיף מדף

גבעות עולם חיפושי נפט – שותפות מוגבלת _(1993)בהתאם לסעיף 23 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ניתנת בזאת הודעה כי השותפות פרסמה

מדיניות תגמול נושאי משרה

1. מטרות, תחולה ועדכון מדיניות התגמול כמתואר במסמך זה נערכה בהתאם לתקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול), תשע"ג-2013 (להלן:

דף הסבר כללי

שותפות גבעות עולם הנה מהבודדות בתחום חיפושי הנפט שאיננה מבוססת על השקעה מסיבית של מספר קטן של "אילי ההון", אלא

דוחות כספיים

דו"ח רבעון שלישי, 2016 דו"ח רבעון שני, 2016 דו"ח רבעון ראשון, 2016 דו"ח שנתי, 2015 דו"ח רבעון שלישי, 2015 דו"ח

מידע צופה פני עתיד

אתר האינטרנט של שותפות גבעות עולם מכיל מידע על פעילות השותפות, תכניות העבודה וחזון השותפות לשנים הבאות, מועדים ולוחות זמנים

ניכוי מס

  תעודה לחישוב ניכויי מס לשנת 2014   תעודה לחישוב ניכויי מס לשנת 2013   תעודה לחישוב ניכויי מס לשנת

עתודות

  דו"ח NSAI ליום 31.12.2013   דו"ח NSAI ליום 31.8.2013 לבאר מגד 5 בלבד   דו"ח NSAI ליום 31.12.2012  

דף הסבר כללי

שותפות גבעות עולם הנה מהבודדות בתחום חיפושי הנפט שאיננה מבוססת על השקעה מסיבית של מספר קטן של "אילי ההון", אלא

דוחות

דו"ח רבעון שלישי, 2016 דו"ח רבעון שני, 2016 דו"ח רבעון ראשון, 2016 דו"ח שנתי, 2015 דו"ח רבעון שלישי, 2015 דו"ח

מידע מהבורסה

להלן קישור לאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בו מופיעים כל דיווחי השותפות למשקיעים. לחץ כאן להלן קישור לאתר הבורסה

דילוג לתוכן