פרסום תשקיף מדף

גבעות עולם חיפושי נפט – שותפות מוגבלת _(1993)בהתאם לסעיף 23 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ניתנת בזאת הודעה כי השותפות פרסמה תשקיף מדף ביום 12.12.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-112474). השותפות תפרט בדוחות הצעת מדף, ככל שיהיו, את סוגי ניירות הערך המוצעים ואת תנאי הצעתם, הכל בהתאם ובכפוף לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007. ניתן לעיין בנוסח המלא של תשקיף המדף באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ maya.tase.co.il.הודעה זו אינה מהווה הזמנה לציבור לרכישת ניירות הערך הכלולים בתשקיף המדף.

דילוג לתוכן