מודעה והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות

מודעה והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפותבהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי יחידות השתתפות שהונפקו על-ידי גבעות עולם […]

מודעה והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות

מודעה והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפותבהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי יחידות השתתפות שהונפקו על-ידי גבעות עולם […]

פרסום תשקיף מדף

גבעות עולם חיפושי נפט – שותפות מוגבלת _(1993)בהתאם לסעיף 23 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ניתנת בזאת הודעה כי השותפות פרסמה תשקיף מדף ביום 12.12.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-112474). השותפות תפרט בדוחות הצעת מדף, ככל שיהיו, את סוגי ניירות הערך המוצעים ואת תנאי הצעתם, הכל בהתאם ובכפוף לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007. ניתן […]

מדיניות תגמול נושאי משרה

1. מטרות, תחולה ועדכון מדיניות התגמול כמתואר במסמך זה נערכה בהתאם לתקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול), תשע"ג-2013 (להלן: "תקנות ההקלות") ובהתאם לכך מדיניות תגמול הפטורה מאישור האסיפה הכללית.   1.1. מסמך זה מתאר את מדיניות התגמול של השותפות לנושאי המשרה בשותפות גבעות עולם חיפושי נפט שותפות מוגבלת (1993) ("השותפות") , אשר נכון למועד אימוץ מדיניות זו […]

מודעה והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות

מודעה והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי יחידות השתתפות שהונפקו על-ידי גבעות […]

דף הסבר כללי

שותפות גבעות עולם הנה מהבודדות בתחום חיפושי הנפט שאיננה מבוססת על השקעה מסיבית של מספר קטן של "אילי ההון", אלא חברה "עממית" השייכת לכ-14,000 משקיעים מהציבור הרחב שהשקיעו את מיטב כספם בתקווה למימוש החזון הגדול – מציאת נפט כחול לבן בכמויות מסחריות. השקעה זו של כ-84 מיליון דולר בהון השותפות אפשרה את גילויו של שדה […]

דוחות כספיים

דו"ח רבעון שלישי, 2016 דו"ח רבעון שני, 2016 דו"ח רבעון ראשון, 2016 דו"ח שנתי, 2015 דו"ח רבעון שלישי, 2015 דו"ח רבעון שני, 2015 דו"ח רבעון ראשון, 2015 דו"ח שנתי 2014 דו"ח רבעון שלישי, 2014 דו"ח רבעון שני, 2014 דו"ח רבעון ראשון, 2014 דו"ח שנתי 2013 דו"ח שנתי 2012 דו"ח שנתי 2011 דו"ח פערי שכר חזרה […]

דילוג לתוכן