מצגת מאסיפת משקיעים יוני 2023

מצגת כנס משקיעים מגד-6 מעקף-5 ערוץ-1   העדכון המובא במצגת זו ניתן במועד אחר מהקבוע לגבי דיווחים במהלך קידוח כפי שנקבע בתוספת האחת עשרה לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "התוספת האחת עשרה"). הדיווח ניתן במועד זה כדי להביא בפני בעלי היחידות ובעלי כתבי האופציה עדכון על פעילות ערוץ הקידוח שנעשתה במגד 6 […]

מידע צופה פני עתיד

אתר האינטרנט של שותפות גבעות עולם מכיל מידע על פעילות השותפות, תכניות העבודה וחזון השותפות לשנים הבאות, מועדים ולוחות זמנים לביצוע התכניות השונות, הסכומים שיידרשו להשלמתן ופרטים נוספים אחרים. כל הנ"ל הנו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על סמך הערכות השותף הכללי ויועציו נכון למועד זה, כמו גם על תכניות […]

ניכוי מס

  תעודה לחישוב ניכויי מס לשנת 2014   תעודה לחישוב ניכויי מס לשנת 2013   תעודה לחישוב ניכויי מס לשנת 2012   תעודה לחישוב ניכויי מס לשנת 2011 חזרה לכל העדכונים

אתר מגד 6

באר מגד 6 נקדחה בשנת 2013 כקילומטר דרומית לבאר מגד 5 לעומק של 4754 מ'. במהלך מבחני ההפקה שהחלו בחודש אוגוסט 2016 והסתיימו בחודש דצמבר 2016 הופקו מבאר מגד 6 כ 45 אלף חביות נפט וכן מי תצורה. בהסתמך על המידע שהתקבל מהמבחנים, השותפות בסיוע יועציה, תבחן את הפעולות העתידיות שיבוצעו בבאר. Previous Next חזרה […]

עתודות

  דו"ח NSAI ליום 31.12.2013   דו"ח NSAI ליום 31.8.2013 לבאר מגד 5 בלבד   דו"ח NSAI ליום 31.12.2012   דו"ח NSAI ליום 31.12.2011 חזרה לכל העדכונים

בארות ניטור מי תהום

גבעות עולם קדחה שני קידוחי ניטור בחלקה המערבי של ליבת שדה מגד, וזאת בתיאום עם רשות המים. קידוח הניטור הראשון נקדח ב 2013, בטרם החלו פעולות הקדיחה בבאר מגד 6. קידוח הניטור השני נקדח ב 2014, עם סיום קדיחת באר מגד 6 ולפני תחילת מבחני ההפקה בו. Previous Next חזרה לכל הפרויקטים

אתר מגד 5

באר מגד 5 נקדחה בשנת 2009 בדרום מזרחה של חזקת ראש העין I/11 לעומק של 4700 מ'. עם תום פעולות הקידוח, בוצע בבאר תהליך המרצה על מנת לשפר את זרימת הנפט אל מעל לפני השטח. שכבת הנפט אליה חודרת באר מגד 5 מורכבת מ – 8 מקטעים. המקטע העמוק ביותר הינו מקטע מס' 1 שמגיע […]

דילוג לתוכן